INFO O FIRME • • • •

    Spoločnosť PEMEX, s.r.o. bola založená Zakladateľskou listinou, zhotovenou vo forme notárskej zápisnice č.NZ 311/94 zo dňa 21.9.1994. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vložka číslo 2812/R.

    Sídlo a prevádzka spoločnosti sa nachádza v Považskej Bystrici. Na juhu hraničí  s cestnou komunikáciou a železničnou traťou spájajúcou Bratislavu so Žilinou. Poloha areálu firmy PEMEX, s.r.o. je výhodná vzhľadom na blízkosť severojužnej cestnej a železničnej komunikácie. Blízkosť prostriedkov hromadnej dopravy uľahčuje dochádzku zamestnancov a ľahká dostupnosť cestnej a železničnej komunikácie umožňuje bezproblémovú dopravu surovín a výrobkov v krátkom čase.                

    Pri založení sa spoločnosť  zamerala na veľkoobchodnú činnosť v rozsahu voľných živností, poradenskú a sprostredkovateľskú činnosť v hutníckej a strojárenskej výrobe. Spoločnosť od roku 1996  prešla postupným vývojom. V roku 1996 bola zavedená maloobchodná činnosť. V roku 1997 bola činnosť spoločnosti rozšírená  o odťahovú službu, cestnú nákladnú dopravu, úpravu a spracovanie kovových odpadov.

Najvýraznejšiu zmenu dosiahla spoločnosť v roku 2002 zavedením kovoobrábania.

 

Predmet podnikania spoločnosti tvoria nasledujúce činnosti:

¨    Nákup a predaj polotovarov, surovín a odpadov z neželezných kovov.
¨    Výroba a predaj výrobkov, zhotovených podľa výkresu kovoobrábaním.